Szkolisz pracowników? Uzyskaj w Izbie nawet 80% dofinansowania do szkoleń, studiów i usług doradczych! Więcej na: bony.ziph.pl

Statut

STATUT ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Tekst jednolity z dnia 16.07.2021

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§1

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. zwana dalej Izbą, działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 579 z późn. zm.), a także zgodnie z niniejszym Statutem. Podstawą działalności Izby jest również ustawa z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1809 z późn. zm.), ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 162 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1100).

§2

Izba jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą i reprezentującą interesy gospodarcze w zakresie prowadzonej przez nie działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej.

§3

 1. Siedzibą Izby jest miasto Gorzów Wielkopolski.
 2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
 4. Izba może zawierać celowe porozumienia z innymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi, może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych.

ROZDZIAŁ II - Zadania Izby

§4

 1. Do zadań Izby należą:
 • reprezentowanie interesów swoich członków i przedsiębiorców wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych,
 • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 • współudział w tworzeniu warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym także w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą,
 • udział w procesach legislacyjnych, prezentowanie opinii w odniesieniu do realizowanej polityki gospodarczej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej,
 • działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 • promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych,
 • działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników oraz dobra publicznego,
 • ochrona i reprezentowanie interesów przedsiębiorców wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
 • opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców,
 • współpraca instytucjonalna z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,
 • współpraca z uczelniami i instytucjami naukowo – badawczymi,
 • inspirowanie i realizowanie zadań ukierunkowanych na podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • działanie na rzecz kreowania postaw proinnowacyjnych oraz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, w tym również promocji nowych technologii i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie za jej zgodą przez organy administracji państwowej oraz samorządowej.
 1. Zadania wymienione w ust. 1 Izba może realizować przy współdziałaniu z innymi podmiotami.

§5

Ponadto przedmiotem działalności Izby może być:

 1. organizacja targów i wystaw,
 2. działalność wydawnicza,
 3. pozaszkolne formy kształcenia (seminaria, szkolenia, konferencje itp.),
 4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 5. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
 6. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 7. działalność pośredników turystycznych,
 8. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 9. usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 10. działalność portali internetowych,
 11. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 12. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

§6

 1. Izba realizuje swoje zadania poprzez:
 • tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
 • popieranie, we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo - naukowymi, kształcenia zawodowego członków i ich pracowników z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyką działalności Izby lub jej członków,
 • tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze postępowania polubownego i pojednawczego, a także ochrony dobrego imienia swych członków, upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą efektywność działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej, przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do prywatyzacji mienia komunalnego i państwowego,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 • ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie, na wniosek zrzeszonych podmiotów, opinii i referencji dotyczących ich działalności,
 • pośrednictwo pracy - świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego,
 • współpracę z właściwymi organami oświatowymi oraz rozwoju kształcenia zawodowego,
 • organizację współpracy przedsiębiorstw sektora MŚP
  z regionalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi jednostkami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, instytutami badawczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi,
 • działania organizacyjno-szkoleniowe na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 1. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ III - Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

§7

Członkostwo w Izbie może mieć charakter zwyczajny
i honorowy.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy poprzez złożenie deklaracji zobowiązują się do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej Statutu.
 2. Członkostwo w Izbie nie wyklucza udziału przedsiębiorcy w innych organizacjach samorządu gospodarczego.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy przedsiębiorca, który złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty w drodze uchwały Rady Izby.
 2. O treści uchwały Rady Izby kandydat jest informowany w terminie 14 dni od jej podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§10

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużyła się samorządowi gospodarczemu.

§11

Tytuł członka honorowego nadaje Rada Izby w drodze uchwały na pisemny wniosek Zarządu Izby, pięciu członków Rady Izby lub dziesięciu członków zwyczajnych Izby.

§12

 1. Obowiązkiem członków Izby jest:
 • postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby,
 • czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby,
 • postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym,
 • ochrona dobrego imienia Izby,
 • pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby.
 1. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek członkowskich.

§13

 1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do:
 • wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby,
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby,
 • grupowania się w komisjach branżowych.
 1. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem praw wyborczych.

§14

 1. Członkostwo wygasa na skutek zaprzestania przez członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej a także złożenia oświadczenia woli wystąpienia z Izby na piśmie.
 2. Wygaśnięcie członkostwa potwierdza uchwała Rady Izby o wygaśnięciu członkostwa.
 3. Członek Izby zobowiązany jest zawiadomić Izbę o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

§15

 1. Wykreślenie członka z Izby następuje na skutek:
  1) rażącego naruszenia Statutu,

2) niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 okresy płatności.

 1. Wykreślenie członka w przypadku zaistnienia stanu przewidzianego w ust. 1 lit. b, następuje mocą uchwały Rady Izby i skutkuje z dniem podjęcia takiej uchwały, ale najpóźniej z upływem ostatniego dnia, w którym upłynął termin opłacenia składki za drugi okres płatności
 2. Wykreślenie członka Izby za rażące naruszenie statutu następuje w drodze uchwały Zarządu Izby.
 3. W przypadkach mniejszej wagi naruszeń Statutu, Zarząd Izby może w drodze uchwały zawiesić członka Izby w jego prawach na okres od jednego do trzech miesięcy. Zawieszenie w prawach nie zwalnia członka z obowiązku uiszczania składek za ten okres.

§16

Od uchwały Zarządu Izby o wykreśleniu członka służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Izby. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

§17

Godności członka honorowego pozbawia Rada Izby w przypadku sprzeniewierzenia się idei Izby lub rażącego naruszenia postanowień statutu. § 15 Statutu stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ IV - Organy Izby

§18

 1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Izby,

2) Zarząd Izby,

3) Rada Izby,

4) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich organów trwa 5 lat i kończy się z chwilą ponownego ich wyboru.
 2. Członek Izby lub wyznaczony przez niego kandydat może zostać wybrany tylko do jednego z wybieralnych organów Izby.
 3. Wybór Zarządu Izby, Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Izby w kolejności określonej w ust. 1. Zasady i tryb wyboru określają przepisy szczególne. Walne Zgromadzenie Członków Izby, w przypadku, gdy liczba członków będzie wynosiła co najmniej 500 w drodze uchwały może określić zasady i tryb wyborów pośrednich do ww. organów”.
 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów następuje niezwłocznie, a przejęcie spraw od ustępujących organów następuje w ciągu 1 miesiąca.
 5. Odwoływanie członków organów Izby, a także stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w organie Izby w przypadku śmierci członka albo rezygnacji z funkcji w organie Izby zgłoszonym przez jego członka stosownym oświadczeniem woli, z tym że jeśli śmierć albo rezygnacja nastąpi w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków Izby, wygaśnięcie członkostwa w organie Izby stwierdza stosowną uchwałą Rada Izby zgłaszając odpowiedni wniosek do krajowego rejestru sądowego”.
 6. Obsługę administracyjną i finansową organów Izby zapewnia Dyrektor Izby.

§19

Skład osobowy organów Izby może być uzupełniany w drodze wyborów uzupełniających przez Walne Zgromadzenie Członków Izby na zasadach przewidzianych w Statucie.

§20

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Wyłączenie jawności głosowania nastąpić może w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 uczestników głosowania.

 

ROZDZIAŁ V - Walne Zgromadzenie Członków Izby

§21

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Izby.
 2. Członkowie Izby mogą być reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby osobiście albo przez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.
 3. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§22

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest przez Radę Izby jako Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze co 5 lat, a jako Zgromadzenie sprawozdawcze co roku - do końca drugiego kwartału.
 2. Rokiem sprawozdawczym jest rok liczony od ostatniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, a rokiem obrachunkowym rok kalendarzowy.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby może odbyć się w każdym czasie.
 2. Zgromadzenie zwołuje Rada Izby z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Izby w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

§24

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, członkowie Izby powiadamiani są z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Izby władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków znajdujących się w ewidencji Izby. W drugim terminie uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę biorących udział w głosowaniu.
 3. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd Izby wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż 15 minut po pierwszym terminie.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Izby obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad i zgodnie z przyjętym regulaminem.
 5. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane. Wypełnienie warunków zawartych w ust. 1-5 jest niezbędne dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy w szczególności:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Izby, rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Izby, Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
 2. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom wybieralnych organów Izby, wybór i odwoływanie członków organów Izby, ustalanie liczebności tych organów,
 3. dokonywanie oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego oraz decyduje o przeznaczeniu zysku i sposobie pokrycia strat za miniony rok kalendarzowy,
 4. uchwalenie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
 5. uchwalanie zmian statutu Izby,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Izby i Rady Izby,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby,
 8. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zmian przedmiotu działalności gospodarczej.

§26

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania przed upływem kadencji członków organów Izby oraz rozwiązania Izby większością 2/3 głosów.
 2. Do podejmowania uchwał, o których mowa w ust.1., stosuje się postanowienia par. 24 ust.2. i ust.3. Statutu.

ROZDZIAŁ VI - Rada Izby

§27

 1. Rada Izby wyznacza kierunki rozwoju Izby oraz nadzoruje prace Zarządu Izby.
 2. Rada Izby uchwala swój regulamin działalności.
 3. Rada Izby składa się z 22 do 25 członków wybieranych spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby bezwzględną większością głosów.
 4. Wyboru członków Rady Izby dokonuje się indywidualnie, chyba że liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby miejsc w składzie organu. W takim przypadku odbywa się jedno głosowanie nad wszystkimi kandydaturami łącznie, za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków Izby udzieloną bezwzględną większością głosów.
 5. Głosowanie jest jawne, chyba że wniosek o jego utajnienie złoży co najmniej 5% członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
 6. Rada Izby odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
 7. Członek Rady Izby uczestniczy w pracach Rady Izby osobiście.

§28

 1. Rada Izby wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Izby i dwóch wiceprzewodniczących, którzy kierują jej pracami.
 2. Rada Izby uchwala swój regulamin pracy.
 3. Rada Izby wyraża zgodę na zaciąganie zobowiązań powyższej kwoty 1.000.000 złotych.
 4. Rada Izby może określić wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Izby i zwrotu kosztów reprezentacji na zewnątrz.
 5. Rada Izby w drodze uchwały może zawiesić członków Zarządu Izby w przypadku istotnego naruszenia statutu.
  Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

ROZDZIAŁ VII - Zarząd Izby

§29

 1. Pracami Izby kieruje Zarząd Izby.
 2. W skład Zarządu Izby wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Prezes Zarządu Izby, trzech wiceprezesów oraz sekretarz.
 3. Do wyboru członków Zarządu Izby stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3-5 Statutu, z tym zastrzeżeniem, że Prezes Zarządu Izby jest zawsze wybierany w oddzielnym głosowaniu.
 4. Do obowiązków sekretarza Zarządu Izby należy przygotowanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków Izby i Rady Izby.
 5. Zarząd Izby może powołać prokurenta, który będzie uprawniony do reprezentowania Izby samodzielnie bądź z jednym z członków Zarządu Izby. Rodzaj prokury określa Zarząd Izby w drodze uchwały.
 6. Powołanie prokurenta następuje w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu Izby. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu Izby.
 7. Zarząd Izby powołuje i odwołuje Dyrektora Izby na wniosek Prezesa Zarządu Izby, który po ustaleniach z powołanym kandydatem, zawiera z nim umowę o pracę lub kontrakt menadżerski albo inną umowę na wykonanie obowiązków związanych z funkcją Dyrektora Izby, określając zakres jego obowiązków.
 8. Dyrektor Izby nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Izby, a także oddziałów i przedstawicielstw. W stosunku do zatrudnionych pracowników, w tym także osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, pełni funkcję kierownika zakładu pracy. Dyrektor Izby przedstawia Zarządowi Izby do zatwierdzenia strukturę wewnętrzną Biura Izby, oddziałów i przedstawicielstw.
 9. Dyrektor Izby uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Izby i Rady Izby z głosem doradczym.

§30

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Izby należy:

 1. realizacja celów i zadań statutowych Izby,
 2. wykonywanie bieżących zadań Izby,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby i Rady Izby,
 4. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Członków Izby,
 5. sporządzanie i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,
 6. proponowanie i zatwierdzanie rocznych programów działania Izby,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach zasad prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia podmiotów gospodarczych, nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego,
 8. tworzenie komisji branżowych, organów doradczych i opiniodawczych Izby oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
 9. podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości,
 10. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby sprawozdania ze swojej działalności,
 11. powoływanie oddziałów i przedstawicielstw Izby oraz zatwierdzanie ich struktury wewnętrznej,
 12. zarządzanie majątkiem Izby,
 13. przyznawanie medali i dyplomów honorowych Izby,
 14. wykonywanie innych działań niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków Izby i Rady Izby.

§31

 1. Ponadto do zadań Zarządu Izby należy:
 2. składanie wniosku o nadanie godności honorowego członka Izby,
 3. powoływanie funduszy celowych,
 4. utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,
 5. nadzór nad rachunkowością Izby,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Izby do innych organizacji,
 7. przyjmowania nowych członków Izby,
 8. wnioskowanie do Rady Izby o ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Izby i zwrotu kosztów reprezentacji na zewnątrz.
 9. Do reprezentowania Izby uprawniony jest Prezes Izby samodzielnie albo wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu Izby. W przypadku ustanowienia prokurenta, sposób reprezentacji zostanie ustalony w uchwale o jego powołaniu.
 10. Zarząd Izby podejmuje inne działania w zakresie bieżącej działalności Izby.

ROZDZIAŁ VIII - Komisja Rewizyjna

§32

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby bezwzględną większością głosów. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3-5 Statutu.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin pracy.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
 4. Reprezentant Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach kontrolowanych przez siebie Organów Izby bez prawa głosu.
 5. Komisja Rewizyjna powołuje biegłego rewidenta do badania bilansu Izby.

§33

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Izby,
 2. badanie sprawozdań Zarządu Izby,
 3. badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Izby,
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, Radę Izby, Zarząd Izby lub na wniosek członków Izby,
 6. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności finansowej Izby oraz wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby przez organy Izby,
 7. wydawanie organom Izby zaleceń w przypadku stwierdzenia w ich pracy nieprawidłowości.

§34

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ IX - Majątek Izby

§35

Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne.

§36

Źródłem finansowania majątku Izby są:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. wpływy z działalności statutowej,
 5. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę,
 6. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby,
 7. zaciągnięte kredyty,
 8. inne wpływy.

§37

 1. Wysokość składki członkowskiej w wymiarze rocznym określa Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwalając Regulamin Opłat Członkowskich Izby. Nowa wysokość składki członkowskiej obowiązuje od daty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby upoważnia Zarząd Izby do obniżenia składek członkowskich lub zwolnienia
  z obowiązku opłacania składek określonych przedsiębiorców lub grupy przedsiębiorców. Jednorazowe zwolnienie nie może być dłuższe niż 12 miesięcy.
 2. Wysokość składki może być uzależniona od wielkości prowadzonego przez członka przedsiębiorstwa. Jako kryterium przyjmuje się liczbę zatrudnionych.
 3. Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczone na cele statutowe i nie mogą być wykorzystane do podziału między członków.
 4. Decyzje o sposobie pokrycia strat lub o sposobie wykorzystania zysku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby na wniosek Zarządu Izby po zamknięciu roku obrachunkowego.
 5. Straty mogą być pokryte z dochodów przyszłych lat.

§38

 1. Do podpisywania korespondencji niezastrzeżonej do wyłączności dla organów uprawnionych do reprezentacji Izby uprawniony jest Dyrektor Izby lub upoważniony przez niego pracownik Izby.
 2. Spory o prawa majątkowe na tle przynależności do Izby rozpatrywane są przez Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

§39

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Izby uprawniony jest Zarząd Izby samodzielnie dla zobowiązań do 1.000.000 złotych oraz za zgodą Rady Izby dla zobowiązań powyżej 1.000.000 złotych.

§40

Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych przez Radę Izby.

ROZDZIAŁ X - Likwidacja i rozwiązanie Izby

§41

 1. Rozwiązanie Izby następuje w drodze likwidacji.
 2. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§42

Likwidator zgłosi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko likwidatora.

§43

Likwidator zakończy interesy bieżące Izby, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania i spienięży majątek Izby.

§44

Majątek Izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy członków Izby w takim stosunku w jakim członkowie wnosili składki do ogólnej sumy składek.

§45

 1. Po ukończeniu likwidacji, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z rejestru izb gospodarczych.
 2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają odpowiednio zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

§47

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia