Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Statut

STATUT

ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Tekst jednolity z dnia 30.05.2016r.

I. Postanowienia ogólne

Art.1

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. zwana dalej Izbą, działa na podstawie Ustawy z dnia 30 Maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 z 1989r.wraz z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym Statutem oraz na podstawie ustaw o Organizacjach pracodawców z 23 maja 1991r. (Dz.U.2015 poz.2029 z późn. zmianami); o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004r. (Dz.U.2015 poz.584 z późn. zmianami); o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.0.149)"

Art.2

Izba jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą
i reprezentującą interesy gospodarcze w zakresie prowadzonej przez nie działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej
lub usługowej.

Art.3

 1. Siedzibą Izby jest miasto Gorzów Wielkopolski.
 2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
 4. Izba może zawierać celowe porozumienia z innymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi, może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych.

Art.4

 1. Izba realizuje swoje zadania poprzez:
  1) tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
  2) popieranie, we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo - naukowymi, kształcenia zawodowego członków i ich pracowników z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyką działalności Izby lub jej członków,
  3) tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze postępowania polubownego i pojednawczego, a także ochrony dobrego imienia swych członków, upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą efektywność działalności gospodarczej,
  4) reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej, przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
  5) wspieranie inicjatyw zmierzających do prywatyzacji mienia komunalnego i państwowego,
  6) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
  7) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
  8) ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
  9) informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie, na wniosek zrzeszonych podmiotów, opinii i referencji dotyczących ich działalności.
  10) pośrednictwo pracy - świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Izby są :
  1) organizacja targów i wystaw,
  2)działalność wydawnicza,
  3) pozaszkolne formy kształcenia ( seminaria, szkolenia, konferencje itp.),
  4) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  5) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi;
  6) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  7) działalność pośredników turystycznych
  8) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  9) usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówII. Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki


Art.5

Członkowie Izby dzielą się na :
1. zwyczajnych
2. honorowych

Art.6

 1. Członkiem zwyczajnym Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy poprzez złożenie deklaracji zobowiązują się do działania na rzecz Izbyi przestrzegania postanowień jej Statutu.
 2. Członkowie zakładający Izbę, nabywają jej członkostwo przez podpisanie Statutu.
 3. Członkostwo w Izbie nie wyklucza udziału przedsiębiorcy w innych organizacjach samorządu gospodarczego.

Art.7

 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na wniosek zainteresowanego poprzez złożenie pisemnej deklaracji i w drodze uchwały Prezydium Rady Izby.
 2. O decyzji przyjęcia na członka Izby należy poinformować zainteresowanego w terminie dwóch tygodni.

Art.8

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużyła się samorządowi gospodarczemu.

Art.9

Godność członka honorowego nadaje Rada Izby w drodze uchwały.

Art.10

 1. Obowiązkiem członków Izby jest :
  a) postępowanie zgodne ze Statutem , regulaminami i uchwałami organów Izby,
  b) czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby,
  c) postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym,
  d) ochrona dobrego imienia Izby,
  e) pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby.
 2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Art.11

 1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do:
  a. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby,
  b. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby,
  c. grupowania się w komisjach branżowych.
 2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem praw wyborczych.

Art.12

 1. Członkostwo wygasa na skutek zaprzestania przez członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej a także złożenia oświadczenia woli wystąpienia z Izby na piśmie.
 2. Wygaśnięcie członkostwa potwierdza uchwała Rady Izby o wygaśnięciu członkostwa.
 3. Członek Izby zobowiązany jest zawiadomić Izbę o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Art.13

 1. Wykluczenie członka z Izby następuje na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykluczeniu.
 2. Wykluczenie członka z Izby następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu.

Art.14

 1. Wykreślenie członka z Izby następuje na skutek:
  a. rażącego naruszenia Statutu,
  b. niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 okresy płatności.
 2. Wykreślenie członka w przypadku zaistnienia stanu przewidzianego w ust. 1 pkt. b, następuje mocą uchwały Rady i skutkuje z dniem podjęcia takiej uchwały, ale najpóźniej z upływem ostatniego dnia, w którym upłynął termin opłacenia składki za drugi okres płatności.

Art.15

Od uchwały Rady Izby o wykreśleniu członka służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Izby. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

Art.16

Godności członka honorowego pozbawia Rada Izby w przypadku sprzeniewierzenia się idei Izby lub rażącego naruszenia postanowień statutu. Art.15 stosuje się odpowiednio.

 

III. Organy Izby


Art.17

 1. Organami Izby są:
  • Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  • Rada Izby,
  • Prezydium Rady Izby,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata i kończy się z chwilą nowego ich wyboru.
 3. Kandydat może być wybrany tylko do jednego z organów wybieralnych Izby.
 4. Wybór organów Izby odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek z spośród członków Izby.
 5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów następuje niezwłocznie, a przejęcie spraw od ustępujących organów następuje
  w ciągu 1 miesiąca.

Art. 18

Skład osobowy organów Izby może być uzupełniany w drodze wyborów uzupełniających przez Walne Zgromadzenie
na zasadach przewidzianych w Statucie.

Art.19

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Wyłączenie jawności głosowania nastąpić może w każdej sprawie
na wniosek co najmniej 1/5 uczestników głosowania.


IV. Walne Zgromadzenie Członków Izby

Art.20

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Izby.
 2. Członkowie Izby mogą być reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.
 3. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art.21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby jako Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, a jako Zgromadzenie sprawozdawcze co roku - do końca drugiego kwartału.
 2. Rokiem sprawozdawczym jest rok liczony od ostatniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, a rokiem obrachunkowym rok kalendarzowy.

Art.22

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby może odbyć się w każdym czasie.
 2. Zgromadzenie zwołuje Rada Izby z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Izby w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Art.23

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Izby powiadamia członków Izby z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Walne Zgromadzenie członków Izby władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków znajdujących się w ewidencji Izby.
  W drugim terminie uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych.
 3. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Rada Izby wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż 15 minut po pierwszym terminie.
 4. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad i zgodnie z przyjętym regulaminem.
 5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane.
  Wypełnienie warunków zawartych w pkt. 1-5 jest niezbędne dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

Art.24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy w szczególności :

 1. Ustalanie głównych kierunków działania Izby, rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 2. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom wybieralnych organów Izby,
 3. Wybór i odwoływanie członków organów Izby, ustalanie liczebności tych organów,
 4. Dokonywanie oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego oraz decyduje o przeznaczeniu zysku i sposobie pokrycia strat za miniony rok kalendarzowy,
 5. Uchwalenie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia,
 6. Uchwalanie zmian statutu Izby,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby,
 9. Podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian przedmiotu działalności gospodarczej.

Art.25

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu , odwołania przed upływem kadencji członków organów Izby oraz rozwiązania Izby większością 2/3 głosów.
 2. Do podejmowania uchwał, o których mowa w ust.1., stosuje się postanowienia par. 23, ust.2. i ust.3. Statutu.

 

V. Rada Izby


Art.26

 1. Rada Izby kieruje działalnością Izby i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków Izby.
 2. Rada Izby uchwala swój regulamin pracy.
 3. Rada Izby składa się z 15 do 25 członków wybieranych spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 4. Rada Izby odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
 5. Członek Rady Izby uczestniczy w pracach Rady osobiście.

Art.27

 1. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie :
 2. Prezes Izby
  b. czterech wiceprezesów
  c. sekretarz
  d. 3 członków
 3. Prezydium Rady Izby uchwala swój regulamin pracy.

Art.28

 1. Pracami Rady Izby oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby a w czasie jego nieobecności pisemnie wyznaczony przez Prezesa – wiceprezes.
 2. Prezydium Rady Izby powołuje i odwołuje Dyrektora Izby na wniosek Prezesa Izby, który po ustaleniach z powołanym kandydatem, zawiera z nim umowę o pracę lub kontrakt menadżerski albo inną umowę na wykonywanie obowiązków związanych z funkcją Dyrektora Izby określając zakres jego obowiązków
 3. Dyrektor Izby nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Izby a także oddziałów i przedstawicielstw i w stosunku do zatrudnionych w nich pracowników, także osób kierujących tymi placówkami, pełni funkcję kierownika zakładu pracy oraz zawiera umowy cywilno-prawne na świadczenie usług na rzecz Izby z podmiotami zewnętrznymi. Dyrektor Izby przedstawia Radzie Izby do zatwierdzenia strukturę wewnętrzną Biura Izby, oddziałów i przedstawicielstw.
 4. Dyrektor Izby uczestniczy w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady z głosem doradczym.

Art.29

Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy :

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
 2. Realizacja celów i zadań statutowych Izby,
 3. Zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 5. Potwierdzanie rocznych programów działania Izby,
 6. Powoływanie funduszy celowych,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia podmiotów gospodarczych, nabywania lub zbywania akcji lub udziałów
  w spółkach prawa handlowego.
 8. Tworzenie komisji branżowych, organów doradczych i opiniodawczych Izby oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
 9. Zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Izby,
 10. Wykonywanie wszystkich innych działań nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
 11. Podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości,
 12. Nadawanie godności honorowego członka Izby,
 13. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
 14. Powoływanie oddziałów i przedstawicielstw Izby oraz zatwierdzanie ich struktury wewnętrznej.
 15. Zarządzanie majątkiem Izby,
 16. Przyznawanie medali i dyplomów honorowych Izby.
 17. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
 18. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 100 tys. zł łącznego zadłużenia Izby,
 19. Podejmowanie decyzji w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Prezydium Izby i zwrotu kosztów reprezentacji na zewnątrz.

Art.30

 1. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:

a. Wykonywanie uchwał Rady Izby,
b. Składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności,
c. Realizacja bieżących zadań Rady Izby,
d. Sporządzanie preliminarzy budżetowych Izby,
e. Utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,
f. Nadzór nad rachunkowością Izby,
g. Inicjowanie i określanie zasad prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej,
h. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Izby do innych organizacji,
i. Przyjmowania nowych członków Izby,
j. Wyrażanie zgody w formie uchwały na zaciąganie zobowiązań majątkowych przez Izbę o wartości ponad 20 000zł (dwadzieścia
tysięcy ).
k. Wnioskowanie do Rady Izby o ustalenie zasad wynagradzania członków Prezydium Izby i zwrotu kosztów reprezentacji na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Izby uprawniony jest Prezes Izby samodzielnie albo wymagane jest współdziałanie łączne dwóch wiceprezesów lub wiceprezesa i sekretarza.
3. Prezydium Rady Izby podejmuje inne działania, które nie zostały zastrzeżone dla innych Organów Izby.
4. Do obowiązków sekretarza Izby należy przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Rady i Prezydium Izby.

 

VI. Komisja Rewizyjna


Art.31

 1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Komisja wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin pracy.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
 4. Reprezentant Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach kontrolowanych przez siebie Organów Izby bez prawa głosu.
 5. Komisja rewizyjna powołuje biegłego rewidenta do badania bilansu Izby.

Art.32

Do kompetencji i obowiązków Komisji należy:

 1. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady Izby i jej Prezydium,
 2. badanie sprawozdań Rady Izby,
 3. badanie bilansu oraz rachunku strati zysków, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Izby,
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie, Radę Izby, Prezydium Rady Izby lub na wniosek członków Izby,
 6. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności finansowej Izby oraz wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez organy Izby,
 7. wydawanie organom Izby zaleceń w przypadku stwierdzenia w ich pracy nieprawidłowości.

Art.33

Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

VII. Sąd Koleżeński


Art.34

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art.35

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby oraz między członkami a organami Izby powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Izby,
 2. rozpatrywanie sporów lub wniosków powstałych w związku z nie przestrzeganiem lub naruszeniem przez członków Izby postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby, uchwalanie regulaminu pracy Sądu Koleżeńskiego.

Art.36

Sąd Koleżeński stwierdzając w orzeczeniu naruszenie statutu lub uchwał organów Izby , może orzec karę:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 3 lat,
 4. wykluczenia z Izby.

Atr.37

Strony sporu powinny dobrowolnie podporządkować się orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego.

Art.38

Członek Izby nie może być ukarany po upływie jednego roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Izby.

Art.39

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Izby. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

VIII. Majątek Izby


Art.40

Majątek Izby stanowią nieruchomości , ruchomości oraz środki pieniężne.

Art.41

Źródłem finansowania majątku Izby są :

 1. Składki członkowskie,
 2. Dotacje i subwencje,
 3. Darowizny, zapisy i spadki,
 4. Wpływy z działalności statutowej,
 5. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę,
 6. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby,
 7. Zaciągnięte kredyty,
 8. Inne wpływy.

Art.42

 1. Wysokość składki członkowskiej w wymiarze rocznym określa Walne Zgromadzenie uchwalając Regulamin Opłat Członkowskich Izby .Nowa wysokość składki członkowskiej obowiązuje od daty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
  Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do obniżenia składek członkowskich lub zwolnienia z obowiązku opłacania składek określonych przedsiębiorców lub grupy przedsiębiorców. Jednorazowe zwolnienie nie może być dłuższe niż 12 miesięcy.
 2. Wysokość składki może być uzależniona od wielkości prowadzonego przez członka przedsiębiorstwa. Jako kryterium przyjmuje się liczbę zatrudnionych.
 3. Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczone na cele statutowe i nie mogą być wykorzystane do podziału między członków.
 4. Decyzje o sposobie pokrycia strat lub o sposobie wykorzystania zysku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby na wniosek Rady Izby po zamknięciu roku obrachunkowego.
 5. Straty mogą być pokryte z dochodów przyszłych lat.

Art.43

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby uprawniony jest samodzielnie Prezes Izby , albo wymagane jest współdziałanie dwóch wiceprezesów lub wiceprezesa i sekretarza.
 2. Do podpisywania korespondencji, niezastrzeżonej do wyłączności dla uprawnionych do reprezentacji Izby, uprawniony jest Dyrektor Izby lub upoważniony przez niego pracownik Izby.
 3. Spory o prawa majątkowe na tle przynależności do Izby rozpatrywane są przez Polubowny Sąd Gospodarczy przy Izbie.

Art.44

Do składania oświadczeń woli, z których wynikają dla Izby zobowiązania majątkowe
o wartości do 5 000zł uprawniony jest Dyrektor Izby, przy zobowiązaniach majątkowych powyżej 5 000zł do 20 000zł uprawniony jest Prezes Izby samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie łączne dwóch wiceprezesów lub wiceprezesa i sekretarza, a do składania oświadczeń woli, z których wynikają dla Izby zobowiązania majątkowe o wartości ponad 20 000 zł wymagana jest zgoda Prezydium Rady Izby w formie uchwały.

Art.45

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przez Radę Izby.

 

IX. Polubowny Sąd Gospodarczy


Art. 46

 1. Polubowny Sąd Gospodarczy jest samodzielną i samo finansującą się jednostką organizacyjną izby, powołaną do rozstrzygania sporów majątkowych między podmiotami uznającymi jego właściwość, niezależną
  i niezawisłą w zakresie orzekania od jakichkolwiek organów, która finansuje się z wpisów i opłat za czynności procesowe, przy czym 70% wpisu przeznacza się na opłaty w sprawie a 30% dla Izby.
 2. Polubowny Sąd Gospodarczy tworzą: Prezes sądu i dwaj wiceprezesi, Sekretarz sądu i arbitrzy.
 3. PSG działa w oparciu o regulamin, który na wniosek Prezesa sądu uchwala Prezydium Izby.
 4. Prezesa PSG powołuje Prezydium Izby. Kadencja Prezesa PSG upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Izby, jednakże Prezes sądu pełni swe obowiązki aż do czasu mianowania nowego Prezesa Izby.
 5. Wiceprezesów PSG powołuje i odwołuje Prezes PSG. Prezes sądu powołuje Sekretarza, który może być pracownikiem izby za zgodą Prezesa Izby.
 6. Arbitrami są osoby wpisane na listę arbitrów. Wpisów i skreśleń dokonuje Prezes PSG na wniosek Prezesa Izby poparty pozytywną opinią Prezydium Rady. Regulamin wpisów
  i skreśleń uchwala Prezydium Rady.
 7. Prezes PSG reprezentuje sąd na zewnątrz oraz z mocy niniejszego statutu uprawniony jest do podejmowania decyzji finansowych
  w granicach samofinansowania się sądu.

 

X. Likwidacja i rozwiązanie Izby


Art.47

 1. Rozwiązanie Izby następuje w drodze likwidacji.
 2. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Art.48

Likwidator zgłosi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko likwidatora.

Art.49

Likwidator zakończy interesy bieżące Izby , ściągnie wierzytelności , wypełni zobowiązania i spienięży majątek Izby.

Art.50

Majątek Izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy członków Izby w takim stosunku w jakim członkowie wnosili składki do ogólnej sumy składek.

Art.51

 1. Po ukończeniu likwidacji, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z rejestru izb gospodarczych.
 2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

Art.52

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają odpowiednio zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia