KLASTER GO GREEN

Inicjatorem i koordynatorem Klastra GO GREEN jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, która chce w ten sposób wspomóc lubuskie firmy w pokonywaniu wyzwań związanych z nowymi wymaganiami i regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze zielonych technologii umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, oraz różnego rodzaju instytucji i podmiotów działających w tym obszarze.

Cele Klastra będą realizowane w szczególności poprzez:

  • działalność edukacyjną i szkoleniową
  • stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami
  • budowę mechanizmów przygotowania kadr z obszaru zielonych technologii na potrzeby przedsiębiorców
  • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w celu finansowania badań i szkoleń, konferencji itp.
  • promocję współpracy przedsiębiorstw z obszaru zielonych technologii

Zarząd Klastra:

Izbowy Klaster GO GREEN ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Członkiem Klastra może zostać, o ile zaakceptuje treść Statutu Klastra.

Zapraszamy do kontaktu