LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Legalizujemy umowy, kontrakty, faktury handlowe, specyfikacje, listy przewozowe, świadectwa pochodzenia, świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, świadectwa radioaktywności, pełnomocnictwa i inne dokumenty.

Zapraszamy przedsiębiorców od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Usługa legalizacyjna obejmuje potwierdzanie różnego rodzaju dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

 • Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
 • Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
 • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 • Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

KIG nie legalizuje:

 • zaświadczeń i raportów bankowych,
 • zaświadczeń i decyzji wydanych przez urzędy skarbowe,
 • dokumentów sądowych, w tym sądów arbitrażowych,
 • długo i krótko terminowych deklaracji dostawcy,
 • elektronicznie generowanych deklaracji celnych,
 • dokumentów urzędowych podlegających legalizacji Apostille,
 • kserokopii lub dokumentów nie podpisanych,
 • tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych i dokumentów potwierdzonych notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych, znanych jako RODO prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych  Klauzula informacyjna – legalizacja dokumentów.

Działalność legalizacyjna jest prowadzona przez:

Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową
ul. Kosynierów Gdyńskich 108
66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt:

Anna Wesołowska - Z-ca Dyrektora
T: +48 576 850 300
E: a.wesolowska@ziph.pl

w imieniu:

Krajowej Izby Gospodarczej
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul. Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,
tel: +48 22 630 97 13, 630 96 31, 630 97 67,
fax: +48 22 826 82 31, e-mail: legalizacja@kig.pl, www.kig.pl