Zapraszamy do udziału w XII Gali konkursu Lubuski Lider Biznesu, która odbędzie się 27 września o godzinie 17.00 w Sulechowie. Rejestracja: www.wydarzenia.ziph.pl

Bony na cyfryzację - konsultacje dla członków Izby

13 WRZESIEŃ 2021 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy program bezzwrotnych dotacji ze środków UE w ramach wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej firm.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych telefonicznych konsultacji dot. nowego programu z naszym Izbowym ekspertem – Panią Aleksandrą Głazowską.

Termin konsultacji: 15-16 września w godzinach od 11.00 do 16.00.
Telefon: +48 512 125 480.

INFORMACJE O KONKURSIE:

Termin naboru:
20 września – 20 października 2021 r.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Typ projektów:
Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na wprowadzeniu innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Typ innowacji:
Projekt dotyczyć musi wdrożenia co najmniej jednej innowacji w procesach odpowiadających za wzmocnienie odporności wnioskodawcy na skutki pandemii COVID-19 i na wypadek kolejnych podobnych kryzysów, a także (wynikającej z innowacji procesowej) innowacji produktowej.
Projekt powinien skutkować zmianą sposobu działania i/lub procesów przedsiębiorstwa dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.
Innowacja w procesie (procesowa) to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Koszty kwalifikowalne:
1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.
Projekt może być realizowany w okresie nie dłuższym, niż 12 kolejnych miesięcy.

Warunki wsparcia:
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 255 000,00 zł,
Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania- 51 000,00 zł.
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.

Warunki dodatkowe:
1) podanie wartości obrotów przedsiębiorstwa w latach 2019 oraz 2020 na podstawie sprawozdań finansowych;
2) podanie procentowego spadku przychodów w latach 2020/2019 w celu uzyskania dodatkowych punktów;
3) podanie numeru PKD działalności, której dotyczy projekt - widniejący w dokumencie rejestrowym na dzień ogłoszenia konkursu;
4) działalność wnioskodawcy dotyczy branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (kryterium fakultatywne);