Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Wyniki gospodarki w maju

24 CZERWIEC 2021 09:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane makroekonomiczne za maj 2021 r. Okazały się one wyższe od oczekiwań rynkowych.

Przemysł

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,8% niższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa o 29,8% w porównaniu z maju ubiegłego roku (wtedy zanotowano spadek o 16,9% r/r). Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,8% w stosunku do kwietnia oraz wzrost o 29,7% w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem.

Spadek sprzedaży wynoszący w ujęciu miesięcznym 0,8% dla całego przemysłu złożyły się niższe wyniki sprzedaży w takich sekcjach jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (spadek o 6,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 0,4%). Wzrost zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 1,5%). Na tym samym poziomie, jaki zanotowano w kwietniu, pozostała sprzedaż w przypadku dostawy wody i gospodarowania ściekami.

W ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż we wszystkich sekcjach. Najwyższy wzrost (o 32,4%) zanotowało przetwórstwo przemysłowe. Wyniki w pozostałych sekcjach wyglądały następująco: dostawa wody i gospodarowanie ściekami – wzrost o 17,4%, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię – wzrost o 14,0%, górnictwo i wydobywanie – wzrost o 5,5%.

W stosunku do maja 2020 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu. m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 103,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 70,2%), urządzeń elektrycznych (o 46,1%), mebli (o 41,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 41,2%), wyrobów z metali (o 37,7%), maszyn i urządzeń (o 36,2%), metali (o 34,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 30,9%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z majem ub. roku wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,6%).

W komunikacie GUS zwraca uwagę informacja, że w maju zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 51,3% (wobec znacznego spadku o 38,4% przed rokiem), dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 49,4%, dóbr zaopatrzeniowych – o 34,2%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 12,0%, a dóbr związanych z energią – o 8,8%.

Zanotowany w maju spadek produkcji w stosunku do poprzedniego miesiąca nie jest typowym zjawiskiem (zazwyczaj oczekiwany jest lekki wzrost). Maj jest kolejnym miesiącem, w którym notowany jest bardzo dynamiczny wzrost produkcji w ujęciu rocznym. Wpłynął na to m.in. efekt niskiej bazy z ubiegłego roku (choć warto przypomnieć, że ubiegłoroczny maj był dla przemysłu lepszy niż krytycznie trudny kwiecień).

Ceny przemysłowe w maju wzrosły w stosunku do kwietnia przeciętnie o 0,8% (w kwietniu odnotowano wzrost o 0,7% m/m). W stosunku do maja ub. roku ceny wzrosły o 6,5% (w kwietniu roczna dynamika cen przemysłowych wyniosła 5,5%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce we wszystkich sekcjach tj: górnictwie i wydobywaniu (o 3,5%), przetwórstwie przemysłowym (o 0,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,5%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,4%).

W odniesieniu do maja ub. roku wzrosty cen podobnie zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 25,0%), przetwórstwie przemysłowym (o 6,3%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,6%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,1%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na nasilenie procesów inflacyjnych w przemyśle wpływają m.in.: wzrost kosztów wytwarzania (surowce, energia, praca, woda, gospodarka odpadami, zwiększenie danin i podatków). W części zaś wynika z osłabienia złotego.

Budownictwo

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%. W okresie I-V 2021 dynamika produkcji budowlano-montażowej była niższa o 6,7% niż przed rokiem.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się wyższa o 3,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 3,9% w porównaniu z kwietniem 2021 roku.

Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 18,2%) oraz wykonujących roboty specjalistyczne (o 15,0%). Spadek o 2,6% zanotowano w jednostkach związanych z budową budynków.

W maju produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest wyższa od notowanej w kwietniu.

W stosunku do maja 2020 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 19,0%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 4,7%). Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej nastąpiło dla jednostek zajmujących się budową budynków (o 5,7%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju okazały się o 0,5% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie o 3,3% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu ceny było o 0,5% wyższe niż w marcu i jednocześnie o 2,9% wyższe niż przed rokiem.

Płace i zatrudnienie

Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 168,38 PLN do 5637,34 PLN tj. o 2,9%. Maj zazwyczaj przynosi spadki płac. Jest to kontynuacja kwietniowej korekty, po wysokim marcu, kiedy to czasowo pojawiają się w płacach liczniej niż w innych miesiącach elementy ruchome takie jak premie czy nagrody. W dodatku na poziom uposażeń w maju ma też wpływ rozliczanie krótszego niż w poprzednim miesiącu czasu pracy.

Tegoroczny spadek był płytszy od typowego choć zbliżony do oczekiwanego.

Przeciętne uposażenie w kwietniu okazało się o 517,40 PLN i 10,1% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy ponownie wzrosła z 9,9% w kwietniu, a jeszcze w marcu wynosiła 8,0%, a w lutym 4,5%.

Zatrudnienie w maju okazało się o 21,6 tys. osób, tj. o 0,34% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6338,5 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 164,6 tys. osób tj. o 2,7%.

Pokaźny wzrost zatrudnienia w maju o 21,6 tys. osób, okazał się zupełnie nieoczekiwany. Po zadziwiającym spadku w kwietniu zakładano stabilizację, a być może nawet dalszą korektę zatrudnienia. Tymczasem majowy wzrost odrobił spadek nie tyko z kwietnia ale i marca. Po części mógł być odzwierciedleniem odmrażania kolejnych fragmentów gospodarki ale również odrabiania opóźnień i zaległości w zatrudnieniu jakie miały miejsce w związku z trudnymi w początku roku warunkami meteorologicznymi. Część prac sezonowych typowych dla początku wiosny została bowiem przesunięta w czasie. Roczna dynamika zatrudnienia w maju uległa znacznej poprawie do dodatnich 2,7% z dodatnich 0,9% w kwietniu i z ujemnych -1,3% w marcu. Trzeba jednak pamiętać, iż owa poprawa (z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia to w znacznej mierze efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki.

W czerwcu płace są zazwyczaj wyższe od majowych. Pojawiają się w nich bowiem ruchome elementy (premie i nagrody), wzrasta też (ze względów kalendarzowych) wynagrodzenie tam, gdzie rozliczany jest faktycznie przepracowany czas. Wzrost w czerwcu tego roku może sięgnąć 2,0% i okazać się mniejszy niż przed dwunastoma miesiącami. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac spadnie z majowych 10,1% do 8,8%.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce. W najbliższym miesiącach nawet niewielkie wzrosty zatrudnienia – liczone w pojedynczych tysiącach – powinny być przyjmowane z zadowoleniem.

Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza