Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Granty na Eurogranty

25 CZERWIEC 2021 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Od początku czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty.

Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem w ramach jednego z Programów UE mogą otrzymać nawet 280 tys. zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

- Aby zdobyć pieniądze z programów zarządzanych przez Komisję Europejską trzeba umiejętnie, zgodnie z wymogami przygotować dokumentację projektu. Większości firm z sektora MŚP brakuje doświadczenia i środków umożliwiających włączenie się do rywalizacji o fundusze unijne w ramach programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Granty na Eurogranty pomogą im przełamać tę barierę – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:
• usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt;
• opracowania studium wykonalności;
• organizacji spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
• przygotowania wniosku/aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą - w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
• tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
Pieniądze można przeznaczyć na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.
Przedsiębiorca, który składa wniosek samodzielnie może otrzymać maksymalnie 280 060 zł. Natomiast, ubiegający się o Eurogrant w ramach konsorcjum może liczyć na 239 310 zł (jeżeli konieczne jest opracowanie studium wykonalności). Wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady ubiegania się o wsparcie można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl/granty-na-eurogranty