Szkolisz pracowników? Uzyskaj w Izbie nawet 80% dofinansowania do szkoleń, studiów i usług doradczych! Więcej na: bony.ziph.pl

Kompetencje bez granic

30 GRUDZIEŃ 2019 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Zawodowej „Wabar” w Barlinku w ramach Konsorcjum realizujemy projekt „Kompetencje bez granic”

Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu "Erasmus+" - sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 01.11.2021 w ramach KONSORCJUM, a wnioskodawca w Jego imieniu jest Stowarzyszenie WABAR.
Parterami Konsorcjum są:

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w Barlinku,
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp.,
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr1 w Barlinku,
Zespół Szkół w Drezdenku,
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.


Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG.
W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 70 uczniów uczących się w zawodach: technik informatyk, t. mechanik, t. pojazdów samochodowych, t. ekonomista, t. architektury krajobrazu, (w Vitalis) i t. hotelarstwa( w Imbachhorn) oraz 20 przedstawicieli kadry ww. branż (w Vitalis).

Praktyki zawodowe uczniów będą trwały 2 tygodnie, a Job shadowing kadry- 1 tydz., w przedsiębiorstwach wskazanych w programach praktyk przez firmy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej uczniów i kadry dla podnoszenia kompetencji i rozwoju osobistego oraz zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podwyższenia umiejętności językowych.
Projekt umożliwi pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, współpraca i współodpowiedzialność za podejmowane działania, kształtowanie postaw: tolerancji, szacunku, otwartości i wrażliwości międzykulturowej - to cele szczegółowe dla osób uczących się, a dla kadry: poznanie za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienie kompetencji zawodowych i pedagogicznych, włączenie dobrych praktyk/rozwiązań do codziennej pracy, wymiana doświadczeń i rozwijanie trwałej współpracy między instytucjami kształcenia/szkolenia zawod. różnych krajów.

Dla Instytucji partnerskich: wzrost zdolności do działań w wymiarze międzynar.; poprawa umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynar. wymiaru w zakresie edukacji zawod.; wdrożenie procesów uznawania, poświadczania kompetencji zdobytych za granicą; wzrost skuteczności działań na rzecz społ. lokalnej, usprawnianie metod pracy z młodzieżą; strategicznie planowanie dosk. pracowników w związku z ich potrzebami i celami organizacyjnymi.

Cele projektu zostały określane wspólnie przez Parterów Konsorcjum w oparciu o potrzeby organizacji i szkół - uczniów, kadrę, przedsiębiorców i wpisują się w programy rozwoju instytucji partnerskich, gmin i powiatów. Działania realizowane podczas projektu będą mieć długofalowy wpływ na uczestników i instytucje. Uczniom ułatwią przejście z etapu nauki do zatrudnienia, kadrze udział w Job shadowing - formie doskonalenia zawodowego, a na bazie zdobytych doświadczeń podjęcie nowych wspólnych inicjatyw. Wpłyną też na poprawę jakości kształcenia i promocję instytucji partnerskich w środowisku.

Praktyka/Job Shadowing realizowana w zagranicznych firmach/instytucjach pozwoli na nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego oraz dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Umiejętności nabyte podczas mobilności pozwolą uczestnikom na sprawniejsze wykonywanie zadań zawodowych, sprawdzenie się w nowym środowisku, podnieść poziom kompetencji i samooceny. Przyczyni się to do rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i kadry.

Realizacja projektu mobilności przez Partnerów w ramach umowy Konsorcjum pozwala na sprawniejszą organizację działań i wyższą ich jakość, podział zadań, a w drodze wzajemnej współpracy i wymiany kontaktów/doświadczeń na rozwój partnerstwa lokalnego, lepsze współdziałanie w obrębie inicjatyw regionalnych i w wymiarze międzynarodowym. Wspólne działania będą obejmowały: administracyjne, umowne i finansowe zarządzanie mobilnością, wspólny wybór uczestników, ich przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne oraz zapewnienie opieki/wsparcia podczas pobytu za granicą, realizacji praktyk/Job shadowing. Każdy Partner jest odpowiedzialny za jakość i uznawalność okresów mobilności i efektów uczenia się, promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

Projekt przyczyni się do poprawy europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawy współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwi rozwój praktyk zawodowych, przyczyni się do poprawy przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspierania technologii w programach uczenia się przez całe życie oraz poprawy wymiaru europejskiego.

1) Regulamin projektu

2) Formularz zgłoszeniowy - pracownik

3) Formularz zgłoseniowy - uczeń