Zapraszamy do udziału w konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r. Więcej informacji na stronie: www.lubuskilider.ziph.pl

Środki na promocję eksportu

06 MAJ 2021 11:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wznowiło nabór wniosków w ramach wsparcia branżowych projektów realizowanych ze środków na promocję eksportu w 2021 r.

Środki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego, reprezentujących tą samą lub kilka pokrewnych branż. Działania te powinny mieć na celu promocję produktów i usług lub prowadzić do nawiązania kontaktów handlowych. Działania powinny mieć formę: pokazów, degustacji, wystaw, prezentacji, demonstracji, spotkań branżowych, konferencji prasowych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Projekt musi obejmować co najmniej 2 formy działań promocyjnych spośród wymienionych powyżej, zorganizowanych przez koordynatora projektu.

Wśród kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą znajdują się m.in.:
• transport eksponatów, ich ubezpieczenie, odprawa celna i spedycja,
• wynajem powierzchni wystawienniczej lub sal,
• zabudowa powierzchni, montaż, scenografia,
• obsługa techniczna,
• przygotowanie i wydruk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych,
• przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie,
• przeprowadzenie badania rynku zagranicznego,
• niezbędne zadania zlecone i usługi wynikające ze specyfiki projektu.

Pułap oraz intensywność pomocy
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 100 tys. zł, przy czym poszczególni przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą otrzymać refundację do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej jednak niż 8 tys. zł na jednego przedsiębiorcę.

Do wniosku należy dołączyć pisemną opinię właściwego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady lub Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w Ambasadzie lub Konsulacie nie został utworzony Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, właściwego Wydziału Ekonomicznego Ambasady lub Konsulatu.

Termin składania wniosków
Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie swoich projektów powinni złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu, jednakże nie później niż do dnia 31 października danego roku kalendarzowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków w danym roku.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do Ministerstwa Rozwoju. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Departament Rozwoju Inwestycji: T: 22 411 93 67; E: sekretariatDRI@mrpit.gov.pl