Umowa na Bony Wsparcia podpisana

29 MAJ 2020 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców.

To nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców w naszym regionie, którego celem pomoc firmom, które ucierpiały na skutek ograniczeń związanych ze stanem epidemii w naszym kraju. Działanie jest realizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przeznaczył na bony dla firm 30 milionów złotych. Operatorami środków wybrane zostały: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Bezpośrednio po konferencji prasowej miał miejsce webinar, podczas którego przedsiębiorcy mogli zadawać pytania ekspertom. Od najbliższego poniedziałku do dyspozycji przedsiębiorców Izba odda specjalnie utworzoną dla projektu infolinię. Pod numerem telefonu: +48 533 779 421 będziecie mogli uzyskać szczegółowe informacje dot. aplikowania o środki. Swoje pytania możecie również kierować drogą mailową na adres: info.covid@ziph.pl. W najbliższych dniach utworzona zostanie również platforma internetowa, gdzie znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty oraz regulaminy. Nabór wniosków rozpoczniemy w drugiej połowie czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami i zasadami aplikowania o Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców:

Główne warunki dostępu do bonów:
• Przynależność do sektora MŚP w Województwie Lubuskim
• Siedziba na terenie Województwa Lubuskiego
• Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 1 stycznia 2020
• Udokumentowany spadek przychodów o 25%
• Deklaracja prowadzenia działalności przez okres 3 lat po rozliczeniu wsparcia
• Deklaracja utrzymania miejsc pracy wg. stanu zatrudnienia na 30.04.2020
• Brak zaległości publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2019
• Skumulowana pomoc w związku z COVID-19nie może przekroczyć 800 000 euro (dotacje, odroczenia płatności, gwarancje bankowe, pożyczki specjalne)

Poziom dofinansowania:
Samozatrudniony:do 50.000 zł
Mikroprzedsiębiorstwo:do 120.000 zł
Małe przedsiębiorstwo:do 200.000 zł
Średnie przedsiębiorstwo:do 200.000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów.

Na co można przeznaczyć środki:
Cele inwestycyjne, np.:
- zakup maszyn i urządzeń
- zakup wartości niematerialnych i prawnych
- zakup specjalnych środków transportu
- remont i adaptacja lokalu

Cele obrotowe – mogą stanowić max. 50% wartości przedsięwzięcia.
Przykłady kosztów kwalifikowalnych:
- Surowce
- Towary

Rozpoczęcie i zakończenie naboru:
Planowane ogłoszenie konkursu – II połowa czerwca 2020.

Procedura aplikowania o środki:

Krok 1:
Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku wraz z załącznikami w formie dokumentu pdf. na adres: bony.covid@ziph.pl 

UWAGA: Wzory dokumentów zostaną udostępnione w Ogłoszeniu o konkursie, które zostanie opublikowane co najmniej 5 dni przed konkursem.

Krok 2:
Po zakończeniu naboru i oceny złożonych wniosków wybrani przedsiębiorcy zaproszeni zostaną do podpisania umowy na dofinansowanie. Zabezpieczeniem umowy będzie co najmniej weksel oraz deklaracja wekslowa

Krok 3:
Całość dotacji będzie udzielana w formie zaliczkowej.

Obowiązki wynikające z otrzymanej pomocy:
- Wniesienie wkładu własnego w wysokości 5%
- pokrycie podatku VAT
- przedstawienie raportów: cząstkowego oraz końcowego
- deklaracja poddania się ewentualnej kontroli
- utrzymanie zatrudnienia przez 12 m-cy
- trwałość projektu 3 lata (niezbywanie środków trwałych, niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej)
- oznaczenia miejsca i efektów informacją o współfinansowaniu ze środków UE