Handel zagraniczny: dane za I kwartał 2020

18 MAJ 2020 08:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 roku.

EKSPORT

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 59,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,7% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Marzec przyniósł wyniki wyraźnie lepsze niż oczekiwano w sytuacji spowolnienia gospodarki z powodu perturbacji związanych z koronawirusem. Wkalkulowując w szacunki informacje o licznych zatrzymaniach produkcji w branżach istotnych dla eksportu należało oczekiwać spadku wolumenu sprzedaży zagranicę tak w porównaniu do danych z lutego, jak i z marca roku ubiegłego. Dla samego marca eksport zakładany był na poziomie ledwie 17 mld EUR. Tymczasem z danych GUS wynika, że był bardzo zbliżony do wartości 20 mld, czyli specjalnie nie odbiegał od lutowego czy notowanego przed rokiem. Żeby dobitnie przekazać, na ile dane okazały się lepsze od prognozowanych należałoby powiedzieć, że gdyby nie było koronawirusa obecnie pokazane dane przyjęte byłyby jako słabe, ale wciąż przyzwoite.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–III 2020 nasz eksport sięgnął tu 16,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 0,5% wyższy niż przed rokiem (w okresie I-II wzrost był taki sam). Wypada podkreślić, że to regresu sprzedaży na rynek niemiecki można się było obawiać najbardziej.  Oczywiście ów regres najprawdopodobniej mocniej pojawi się w kolejnych miesiącach.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 17,7 mld EUR i okazał się o 1,0% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I-II notowany był tu jeszcze wzrost sięgający 5,9%). Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte w przypadku Francji (3,5 mld EUR, spadek o 1,3% choć jeszcze po dwóch miesiącach był tu nadzwyczaj wysoki wzrost na poziomie 12%), Włoch (2,6 mld EUR, spadek o 5,9% wobec wzrostu o 4,0% w pierwszych dwóch miesiącach).

Ciekawie prezentuje się w początku tego roku wynik osiągany w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (7,8 mld EUR poziom taki jak przed rokiem), wypracowywany w znacznym stopniu sprzedażą do USA (1,8 mld EUR wzrost o 3,0%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 3,5 mld EUR (wzrost o 10,7%), głównie do Rosji (1,8 mld EUR wzrost 8,7%), zaś do krajów rozwijających się – 4,6 mld EUR (wzrost o 17,7%).

IMPORT

W pierwszych trzech miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 12,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 4,4% niższy niż przed rokiem (w okresie I-II spadek wynosił 4,0%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 14,3 mld EUR i okazał się dokładnie taki jak przed rokiem (dla okresu I-II notowano spadek na poziomie 1,7%). Zwraca uwagę spadek importu z Włoch (o 0,9% do kwoty 2,9 mld EUR), Francji (o 3,3% do 2,1 mld EUR) i Hiszpanii (o 1,7% do 1,4 mld EUR).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro import wyniósł 5,7 mld EUR i okazał się o 2,1% niższy niż przed rokiem (w okresie I-II notowany był spadek o 5,0%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (5,9 mld EUR wzrost 1,3%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (2,1 mld EUR wzrost o 13,1%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 4,5 mld EUR (wzrost o 0,7%), głównie z Rosji (3,5 mld EUR wzrost o 3,0%), zaś z krajów rozwijających się – 16,0 mld EUR (wzrost o 6,8%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (7,5 mld EUR wzrost o 4,3%).

 

Oprac. Krajowa Izba Gospodarcza