UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Ułatwienia dla biznesu

14 PAŹDZIERNIK 2019 06:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wydało komunikat, w którym podsumowuje ostatnie 4 lata oraz prezentuje działania, które wejdą w życie w przyszłym roku.

Poniżej wybrane fragmenty komuikatu:

Kluczowe ułatwienia dla biznesu

Już obowiązujące

Konstytucja Biznesu
Jednym z najważniejszych naszych projektów tej kadencji jest Konstytucja Biznesu. Weszła ona w życie 30 kwietnia 2018 roku. Składa się na nią 5 ustaw, w tym m.in.: Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku MŚP, ustawa o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Konstytucja Biznesu wprowadziła: wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy w relacjach z urzędami poprzez domniemanie jego uczciwości; rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców oraz przyjazną interpretację prawa; działalność nierejestrową, czyli drobną działalność zarobkową bez konieczności rejestracji; ulgę na start - pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy bez płacenia ZUS; powołanie rzecznika MŚP jako gwaranta praw biznesu.
Widzimy pozytywne efekty nowych rozwiązań. Z ulgi na start, według szacunków MPiT, korzysta ok. 76% uprawnionych przedsiębiorców (w okresie od 30 kwietnia 2018 r. do 30 września br. Skorzystało z niej ok. 297 tys. przedsiębiorców spośród ok. 390 tys. uprawnionych; ogólna liczba rejestracji w CEIDG w tym czasie to ok. 453,5 tys.). Zgodnie z przewidywaniami rozwiązania dotyczące ulgi na start pozwolą przedsiębiorcom na zaoszczędzenie ok. 8 mld zł w ciągu 10 lat.

Ułatwienia w inwestycjach, w tym Polska Strefa Inwestycji
Od początku 2016 r. przyciągnęliśmy 1161 inwestycji. Ich deklarowana wartość to 55,2 mld zł, a liczba miejsc pracy – 35,8 tys. Z Polską wiążą się globalne firmy, m.in. Umicore, Toyota, Daimler, LG Chem, czy Lufthansa.
Teraz „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” będzie miał większy budżet (prawie 2,6 mld zł); dłuższy okres obowiązywania (do 2030 roku); nowe kryteria oceny i tzw. warunków wstępnych dla inwestycji, by zwiększyć udział w programie rodzimego biznesu.
W celu jeszcze lepszego wykorzystania potencjału inwestycyjnego naszego kraju, przeprowadziliśmy gruntowną reformę SSE, wprowadzając Polską Strefę Inwestycji (PSI). Od początku funkcjonowania PSI, czyli od 5 września 2018 r., do końca września 2019 r. decyzje inwestycyjne dostało 337 firm. 229 (68%) z nich to firmy z polskim kapitałem. Deklarowana wartość przedsięwzięć to ok. 16,5 mld zł. Z tego 7,5 mld zł (45%) ze strony firm z polskim kapitałem.

Rekompensaty dla branż energochłonnych
Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych weszła w życie 29 sierpnia tego roku. Dzięki niej około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych - takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza - zyskuje prawo do rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2. Pierwsze wypłaty - za rok 2019 - nastąpią w roku 2020. W pierwszym i drugim roku trafi na nie ok. 0,89 mld zł. W kolejnych latach kwota ta sięgnie 1 mld i nieco ponad 1 mld zł.

Sukcesja firm (z pakietu 100 zmian dla firm)
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej obowiązuje od 25 listopada 2018 r. Wprowadziła ona instytucję zarządcy sukcesyjnego. Dzięki powołaniu zarządcy firma wpisana do CEIDG, po śmierci właściciela, ma zagwarantowaną ciągłość funkcjonowania – jej pracownicy nie stracą zatrudnienia, a przedsiębiorstwo zachowa NIP, wszystkie koncesje, umowy i zezwolenia. Do tej pory złożono 10,9 tys. wniosków o wpisanie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. Mamy też 710 działających zarządów. Planujemy kontynuację ułatwień w sukcesji – w tym celu skierowaliśmy do konsultacji zieloną księgę dot. fundacji rodzinnej.

Mały ZUS
Mały ZUS wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza on niższe, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. Mogą z niego korzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność, i których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczyły 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Z Małego ZUS-u korzysta ok. 186 tys. przedsiębiorców. Pracujemy nad rozszerzeniem tego rozwiązania od przyszłego roku i powiązaniem składek z dochodami.

Pakiet MŚP
Pakiet MŚP obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Jest to prawie 50 probiznesowych uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym, m.in.: wynagrodzenie małżonka liczone jako koszt podatkowy; możliwość jednorazowego odliczenia straty podatkowej do 5 mln zł; likwidacja okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników mniej wypadkowych branż. Zmiany te w sumie przyniosą naszym przedsiębiorcom blisko 4 mld zł oszczędności przez 10 lat.

e-Akta (z pakietu 100 zmian dla firm)
e-Akta, czyli nowela dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. e-Akta zakładają: skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat; możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej; domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika.

Wejdą w życie w przyszłym roku

Ograniczenie zatorów płatniczych
Ustawa, która ma przeciwdziałać zatorom wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Przewiduje od m.in.: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory; zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulgę na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).

Pakiet Przyjazne Prawo
Pakiet Przyjazne Prawo ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Zakłada m.in. prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców; ochronę konsumencką, m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła - możliwość założenia spółki bez utraty statusu rzemieślnika.

Prosta Spółka Akcyjna
Prostą spółkę akcyjną będzie można założyć od 1 marca 2020 roku. To nowoczesna forma spółki, która ma ułatwić rozwój innowacyjnych projektów, przede wszystkim startupów. Wyróżniają ją: szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, elektronizacja procedur.

Czeka na podpis prezydenta

Nowe Prawo zamówień publicznych
Nowe przepisy mają wejść w życie w 2021 r. Ich cele to: wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach oraz efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, a także wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Działania proinnowacyjne

Ulga B+R
Ulgę na B+R – która ma stymulować wzrost innowacyjności polskiej gospodarki - wypracowała Rada ds. Innowacyjności. Ulgę wprowadziły dwie ustawy o innowacyjności (2016, 2017). Dzięki temu od 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Co więcej, w przypadku centrów badawczo-rozwojowych wysokość odliczeń może sięgać nawet do 150%. W 2018 r. liczba firm korzystających z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wzrosła o 60%.

IP box
Jest to nowa ulga podatkowa przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy komercjalizują prawa własności intelektualnej (IP) pozyskane z własnej działalności badawczo-rozwojowej lub z usług badawczo-rozwojowych zakupionych od innych podmiotów, ale opatentowanych przez podatnika.

Start in Poland
Start in Poland to największy w Europie Środkowo-Wschodniej program dla innowacyjnych firm z budżetem, który sięga blisko 3 mld zł. Konsoliduje on najważniejsze instrumenty ekosystemu wsparcia startupów w Polsce. Elementem Programu są m.in. instrumenty kapitałowe, czyli działania, w których zewnętrzny inwestor zasila kapitałowo startup, w zamian za część udziałów (tę część Programu realizuje Polski Fundusz Rozwoju). Składają się na niego także programy akceleracyjne, których celem jest wspieranie młodych firm przez duże (poprzez dostarczanie wiedzy, kontaktów i wsparcia merytorycznego). Tu wiodącą rolę pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Platforma Przemysłu Przyszłości
Platforma to katalizator działań, które pomogą przedsiębiorcom przezwyciężyć bariery rozwojowe na ścieżce wchodzenia firm w realia gospodarki 4.0. Zadanie Platformy to przybliżanie przedsiębiorcom tematyki Przemysłu 4.0, proponowanie rozwiązań biznesowych, doradztwo strategiczne i budowanie sieci kooperacyjnych, a także dbanie o otoczenie prawno-regulacyjne czy wreszcie dawanie impulsu do podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw.

Elektronizacja i obrót bezgotówkowy

CEIDG
Prowadzony przez nas portal CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) -ceidg.gov.pl - w okresie styczeń-wrzesień zanotował 198,9 mln odwiedzin. Łącznie w tym okresie obsłużono 1,549 mln wniosków. 30 września system przetworzył 22,8 tys. wniosków. Był to najwyższy wynik dzienny od początku działania systemu (od 2011 r.). Na wprowadzenie jednego dnia rekordowej liczby wniosków pozwoliła niezawodność systemu.

Zakładanie działalności gospodarczej
W okresie styczeń-wrzesień wpłynęło 242,3 tys. wniosków o założenie działalności gospodarczej. W tym 47,9 tys. wniosków złożono metodą elektroniczną (to o 31% więcej w stosunku do roku 2018 r. oraz o 151% więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2017 roku). Obecnie co piąta działalność gospodarcza uruchamiana jest online i odsetek ten stale rośnie.

Biznes.gov.pl
Obserwujemy rosnące zainteresowanie portalem biznes.gov.pl w zakresie liczby odwiedzin i użytkowników - 20,2 mln odsłon w okresie styczeń-wrzesień (+86% rok do roku) oraz 8,7 mln użytkowników (+69% rok do roku).

eFakturowanie
Mamy już 12,4 tys. kont na platformie eFakturowania; 1,2 tys. dokumentów przesłanych poprzez platformę; ponad 1 tys. przesłanych faktur.

Obrót bezgotówkowy
W urzędach funkcjonuje ponad 6500 terminali. W radiowozach Policji działa 2000 terminali. Ponad 200 tys. terminali w sklepach i punktach usługowych, co od stycznia 2018 r. przełożyło się na łączny obrót wynoszący ponad 6 mld PLN.

Zielona gospodarka

Energia Plus
Pakiet prosumencki w nowelizacji ustawy OZE umożliwił przedsiębiorcom uzyskanie statusu prosumentów. Dzięki temu mogą oni produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w korzystnym systemie opustów.
Dodatkowo ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia odliczenia inwestycji np. w instalację paneli fotowoltaicznych, do 53 000 zł, od podstawy opodatkowania PIT.
Poza tym inwestycje fotowoltaikę na raty można już sfinansować przez kredyty oferowane przez BOŚ Bank, PKO BP, BNP Paribas, Alior Bank, Santander Consumer Bank.

Termomodernizacja
Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obowiązuje od 11 lutego 2019 r. Pozwoliła ona uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych osób ubogich energetycznie. Dzięki programowi możliwe jest sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób. Budżet do 2024 wyniesie ok. 1,2 mld złotych.

Uszczelnienie rynku kotłów
Nowela Prawa ochrony środowiska - która uzupełnia system wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzanych do obrotu na terenie Polski – czeka teraz na podpis prezydenta. Zakłada ona kary za wprowadzanie na nasz rynek tzw. kopciuchów oraz uprawnienia dla Inspekcji Handlowej, które pomogą jej walczyć z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów.

GOZ
Stworzona przez nas Mapa Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) wyznacza obszary, w których należy podjąć niezbędne działania po stronie publicznej. Sprawne wdrożenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki, zwiększy jej innowacyjność i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy w perspektywicznych sektorach rynku. Polska mapa drogowa GOZ jest pierwszym tego rodzaju dokumentem strategicznym w Europie Środkowej i Wschodniej.