UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Bony na innowacje 2.0 - rozpoczynamy nabór

25 KWIECIEŃ 2019 14:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Blisko 5 milionów złotych rozdysponuje wśród przedsiębiorców Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach projektu „Z bonem po innowacje 2.0”. Działanie skierowane jest do lubuskich firm z sektora MŚP.

25 kwietnia Izba zorganizowała w Gorzowie konferencję, podczas której przybliżyła zasady aplikowania o bony na innowacje. Tego samego dnia ruszył również nabór wniosków do programu. Ma on charakter ciągły i będzie trwał do chwili wyczerpania środków.

Przedsiębiorcy mogą aplikować o dwa rodzaje bonów. Pierwsze – opiewające na kwotę 100 tysięcy złotych obejmują działania takie jak: przeprowadzenie lub wdrożenie nabytych prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali), opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii (w katalogu tym zawierają się m.in. specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii).
Drugi typ bonów obejmuje procesy doradcze, takie jak: zarządzanie, optymalizacja procesów, kwestie związane z ochroną patentową, czy tworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne. W tym przypadku wartość bonu nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację. W pierwszej kolejności operator bonów– czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji.

Podczas konferencji swoją ofertę prezentowały lubuskie jednostki badawczo-rozwojowe, które z sukcesem realizują podobne działania dla przedsiębiorców zarówno w ramach środków ogólnopolskich jak i europejskich. Na zakończenie przedsiębiorcy mieli możliwość indywidualnych konsultacji z izbowymi ekspertami w zakresie aplikowania o bony. Na potrzeby projektu uruchomiona została również strona internetowa, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat programu: www.bonynainnowacje.pl 

Koordynator projektu:
Anna Wesołowska
T: 576-850-300
E: a.wesolowska@ziph.pl 

Prezentacje z konferencji:
 Bony na innowacje 2.0
 Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy” Sp. z o.o.
 Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.
 Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.