UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Projekt: Z bonem po innowacje 2.0

14 SIERPIEŃ 2018 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:

 - przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali), 
 - wdrożenie nabytych prac B+R, 
 - opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, 
- doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów, 
- uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw, 
- doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej, 
- doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych, 
- doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii. Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota poniżej 20 000,00 zł. Poziom dof. wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkł. własnego.

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację. W pierwszej kolejności Operator bonów– czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji.

Nabór na brokera innowacji: http://szkolenia-treningi.pl/z-bonem-po-innowacje-2-0/ 

Wartość projektu: 5 829 563,00 zł
Wartość dofinansowania:4 955 128,55 zł

Przedsiębiorstwa zainteresowane szczegółowymi zasadami ubiegania się o wsparcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, mieszczącego się w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp.
T:+48 95 739 03 11
E: innowacje@ziph.pl

AKTUALNOŚCI:

- 17 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas której nastąpiła ocena merytoryczna złożonych wniosków. W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach. 

 

ZAŁĄCZNIKI  
Katalog kosztów kwalifikowalnych ver. 14 08 2018
Procedury udzielenia bonów ver. 14 08 2018

Wstępny wniosek o udzielenie bonu ver 14 08 2018

Wniosek o udzielenie bonu ver 14 08 2018

Załącznik 1 – Status MSP  
Oświadczenie MŚP
ZAŁĄCZNIK 1.1 Metoda obliczania danych 
ZAŁĄCZNIK 1.2. Przedsiębiorstwa partnerskie
ZAŁĄCZNIK 1.2.1. Formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego
ZAŁĄCZNIK 1.3 Przedsiębiorstwa związane
ZAŁĄCZNIK 1.3.1. Formularz dla przedsiębiorstwa związanego
Załącznik 2 – Pomoc publiczna  
Formularz informacji pomoc inna niż de minimis
Oświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy publicznej
Test pomocy publicznej
Załącznik 3 – Pomoc de minimis  
Formularz informacji - pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik 4  
Oświadczenie dotyczące powiązań

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2 RPO-Lubuskie 2020.