UWAGA: Od 16 marca biuro Izby w Gorzowie oraz nasze oddziały będą pracowały w systemie pracy zdalnej.

Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

25 STYCZEŃ 2016 13:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Tytuł: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów.

 

Program: Erasmus+

Czas trwania projektu: 01.10.2015 – 31.08.2018 (35 miesięcy)


Koordynator Projektu:
Politechnika Poznańska - uczelnia wyższa


Partnerzy projektu:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska) – uczelnia wyższa
Politechnika Częstochowska (Polska) – uczelnia wyższa
Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Polska) – izba gospodarcza
Centria - ammattikorkeakoulu (Finlandia) – uczelnia wyższa
JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Finlandia) – federacja edukacyjna
Univerza v Mariboru (Słowenia) - uczelnia wyższa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja) - uczelnia wyższa


Cel projektu:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. Zmiany zachodzące na rynku pracy np. popularyzacja pracy zespołowej, pracy na odległość, pracy w środowiskach multikulturowych powodują, że coraz większy nacisk kładziony jest nie tylko na wysoki poziom wiedzy zawodowej z danej dziedziny, ale także na praktykę oraz tzw. kompetencje przekrojowe. Niewystarczające kompetencje przekrojowe to, obok zbyt niskich umiejętności praktycznych, jedne z najczęściej wymienianych przez pracodawców problemów młodych  pracowników.

Projekt odpowiada na potrzeby rynku pracy dot. wyposażenia absolwentów uczelni w kompetencje przekrojowe. Ma on przyspieszyć rozwój tych kompetencji, ale także spowodować, że uczelnie będą mogły w sposób bardziej celowy i elastyczny odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców. Z badań wynika, że zjawisko zapotrzebowania na kompetencje przekrojowe wśród absolwentów szkół wyższych odnotowywane jest na całym świecie. Dlatego też projekt realizowany będzie we współpracy międzynarodowej (8 partnerów z 4 krajów). Wpłynie to również na szerszy zasięg oddziaływania wypracowanych w nim rezultatów.


Opis planowanych działań i rezultatów:
- w pierwszym etapie projektu stworzony zostanie raport dotyczący stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego. Będzie to analiza dotychczasowych rozwiązań wypracowanych i stosowanych przez organizacje uczestniczące w projekcie w zakresie praktycznej nauki zawodu studentów, w której uwzględnia się rozwój kompetencji przekrojowych.


- zbadanie zapotrzebowania na umiejętności przekrojowe wśród min. 100 przedsiębiorców będzie dopełnieniem analizy dotyczącej metod nauczania. Włączenie w proces badawczy przedsiębiorców ze wszystkich krajów zaangażowanych w projekt zapewni wiedzę na temat potrzeb rynku pracy.


- po uzyskaniu danych, zarówno z sektora szkolnictwa wyższego jak i z sektora biznesu, do dalszych prac przyjęte zostaną zbiory metod kształcenia praktycznego oraz umiejętności przekrojowych. Przygotowana zostanie macierz metod kształcenia praktycznego rozpatrywanych jako narzędzia służące nauczaniu umiejętności przekrojowych, oraz umiejętności przekrojowych z uwzględnieniem ich ważności dla pracodawców. Dokonana zostanie analiza, w ramach których metod kształcenia praktycznego jakie umiejętności przekrojowe są nauczane i w jakim stopniu.


- na podstawie wykonanej macierzy dokonany zostanie wybór form kształcenia i odpowiadających im umiejętności przekrojowych, a następnie przeprowadzona zostanie analiza, w jaki sposób prowadzone powinny być kolejne etapy kształcenia, by przyrost umiejętności mógł następować możliwie jak najszybciej. W ten sposób powstanie przynajmniej 5 modeli referencyjnych procesów nauczania kompetencji przekrojowych.


- zaplanowano testowe wdrożenie i zbadanie opracowanych modeli referencyjnych procesów nabywania najważniejszych, z punktu  widzenia przedsiębiorców, umiejętności przekrojowych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych metod kształcenia praktycznego. W testach weźmie udział min. 17 grup studentów ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.


- na podstawie analizy wyników testowania, przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich dokonają przeglądu uzyskanych wyników i opracują charakterystyki procesów kształcenia, których zastosowanie w najbardziej skuteczny sposób prowadzi do rozwoju umiejętności przekrojowych wśród studentów. Przed ostateczną weryfikacją i wyborem procesu lub procesów przeprowadzona zostanie analiza czynników, które mogą mieć wpływ na rezultaty w stosowaniu zwalidowanych procesów. W szczególności dokonana zostanie analiza czynników kulturowych, które mogą mieć wpływ na skuteczność nauczania umiejętności przekrojowych w poszczególnych krajach.


- przygotowana zostanie ostateczna wersja metody, w formie, która pozwoli na realizację pełnego procesu upowszechniania i jednocześnie wdrożenia w krajach partnerskich jak i poza nimi. W ramach rezultatu opracowane zostaną dodatkowe instrukcje dla podmiotów wdrażających, podsumowania i wytyczne, które pozwolą na dokonywanie implementacji metody w dowolnym kraju, bez konieczności wprowadzania istotnych modyfikacji w podstawowym procesie kształcenia.


– upowszechnienie rezultatów projektu – w trakcie projektu zostaną zorganizowane 2 konferencje upowszechniające wypracowane w projekcie rezultaty. Zostanie również wydana Monografia podsumowująca wyniki badań i analiz krajów partnerskich w zakresie stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego.

Informacja z dnia 10.12.2016 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z dwoma raportami zamieszczonymi na stronie http://www.awt.org.pl/erasmus/do-pobrania/ w zakładce DO POBRANIA w części BADANIA. Są to:
- Raport dotyczący stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego (w wybranych krajach Unii Europejskiej) – wersja nr 02 - uzupełniona.
- Macierz zależności metod kształcenia praktycznego i nauczania umiejętności przekrojowych.

Będziemy wdzięczni za odpowiedź na kilka poniższych pytań związanych z treścią tych raportów.
Pytania zostały przygotowane w taki sposób, aby czas odpowiedzi na nie był krótki.
Uzyskane od Państwa odpowiedzi pozwolą nam na doskonalenie działań we współrealizowanym przez nas projekcie, którego celem jest opracowanie metody, której wdrożenie na uczelniach pozwoli przyspieszyć rozwój kompetencji przekrojowych studentów, uznanych za szczególnie ważne dla przedsiębiorców.

Formularz: kliknij

 

 

DO POBRANIA: