Lubuskie Bony Szkoleniowe

16 MAJ 2017 17:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie gorzowskim w powiatach: w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mieście Gorzów Wielkopolski.

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy.

NA CO?
Lubuscy przedsiębiorcy – w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania – będą mogli uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).
Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów rozwojowych.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:
• dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
• dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
• dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
• przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
• przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
• usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, na zakup usług rozwojowych wynosi 35 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 8.500,00 zł.

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?
Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych.
• Przedsiębiorca składa do ZIPH formularz zgłoszeniowy i podpisuje umowę.
• Przedsiębiorca wpłaca do ZIPH wkład własny.
• Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową.
• ZIPH wydaje przedsiębiorcy bony rozwojowe.
• Przedsiębiorca lub jego pracownicy biorą udział w szkoleniu.
• Firma szkoleniowa przekazuje kopię faktury oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do ZIPH.
• ZIPH opłaca fakturę za usługę rozwojową.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
BUR to internetowa baza, zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Warunkiem niezbędnym zarówno do oferowania jak i skorzystania przedsiębiorców ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie usług rozwojowych jest wpis do BUR.

Kontakt z biurem projektu:
Tomasz Molski
T: 696 007 665
E: t.molski@ziph.pl