Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Możesz uzyskać nawet 80% pokrycia kosztów szkolenia pracowników. Więcej na: bony.ziph.pl

Zapytania ofertowe

 

Informujemy o Unieważnieniu postępowania ofertowego: Na usługi kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych projektu "Z bonem po innowacje 2.0!" nr RPLB.01.02.00-08-0002/17 Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczość III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020. Zgodnie z pkt. 8 (Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty) zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Unieważnienie ogłoszenia