Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

Konkurs na innowacje w zachodniopomorskim

14 LISTOPAD 2018 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Termin rozpoczęcia naboru: 3 grudnia 2018 r.
Termin zakończenia naboru: 1 marca 2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

2. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
- budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:
·55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
·45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:
·45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
·55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł.

Więcej informacji dostępnych tutaj: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-typ-projektu-0 

Kontakt do konsultanta w kwestiach zwiazanych z konkursem: Agnieszka Romankiewicz - Heck, kom. 604 108 758.