Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

Bony na innowacje 2.0 - nabór zawieszony

19 WRZESIEŃ 2018 09:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż nabór wniosków w ramach projektu: "Z bonem po innowacje 2.0!" zostaje zawieszony.

Nabór został tymczasowo zawieszony ze względu na dużą liczbę napływających wniosków. O ponownym otwarciu naboru poinformujemy niebawem.

 

Na czym polega projekt?

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
 - przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
 - wdrożenie nabytych prac B+R,
 - opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
- doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
- uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
- doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
- doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
- doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii. Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota poniżej 20 000,00 zł. Poziom dof. wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkł. własnego.

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację. W pierwszej kolejności Operator bonów– czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji.

Wartość projektu: 5 829 563,00 zł
Wartość dofinansowania:4 955 128,55 zł

Przedsiębiorstwa zainteresowane szczegółowymi zasadami ubiegania się o wsparcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, mieszczącego się w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp.
T:+48 95 739 03 11
E: innowacje@ziph.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna tutaj: 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2 RPO-Lubuskie 2020.