Szkolenie: Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna

16 MARZEC 2018 10:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zapraszamy na organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego szkolenie na temat: „Studium wykonalności: analiza finansowa i ekonomiczna – inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020”.

Szkolenie odbędzie się  21 marca o godzinie 8.00 w sali nr. 8 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

Uczestnicy szkolenia
• zapoznają się z metodyką, narzędziami i technikami przygotowania studium wykonalności,
• nabędą praktyczne umiejętności sporządzania analiz będących częścią studium,
• poznają kryteria i wymogi stosowane przez oceniających studium wykonalności,
• nauczą się używać zróżnicowanych narzędzi i technik umożliwiających opracowanie Studium wykonalności,
• poznają dobre praktyki oraz wymienią doświadczenia w zakresie pracy nad aspektami merytorycznymi i finansowymi Studium wykonalności,

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
• szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
• udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia
Zasady przygotowania studium wykonalności
• Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice.
• Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności.
• Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym.
• Podstawy prawne tworzenia studium wykonalności.
Analiza podstawowej struktury studium wykonalności
• Informacje na temat projektu.
• Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
• Identyfikacja problemów.
• Logika interwencji.
• Analiza instytucjonalna, trwałość projektu.
• Analiza odbiorców projektu.
• Analiza popytu.
• Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji.
• Analiza oddziaływania na środowisko.
• Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora.
• Analiza finansowa.
• Analiza ekonomiczno-społeczna.
• Analiza wrażliwości/ryzyka.
• Wpływ na polityki horyzontalne.
Analiza finansowa projektów:
• Założenia do analizy finansowej,
• Budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
• Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
• Wskaźniki FNPV i FRR,
• Wskaźnik FRR/C i FRR/K,
• Analiza trwałości finansowej projektu.
Analiza ekonomiczna projektów:
• Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
• Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
• Analiza kosztów i korzyści,
• szacowanie wskaźników ENPV i EIRR oraz B/C projektu,
• Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC),
• Analiza wielokryterialna.
Analiza wrażliwości i ryzyka projektu:
• Analiza wrażliwości,
• Analiza ryzyka.
Podsumowanie szkolenia
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studiów wykonalności.
• Wnioski uczestników szkolenia.

Wręczenie certyfikatów

OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REJESTRACJA

http://rpo.lubuskie.pl/-/studium-wykonalnosci-analiza-finansowa-i-ekonomiczna-szkolenie-gorzow-wlkp-