Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Izba operatorem Bazy Usług Rozwojowych

17 MARZEC 2017 17:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa będzie pełniła funkcję operatora Bazy Usług Rozwojowych w subregionie gorzowskim Województwa Lubuskiego.

14 marca br. zarząd województwa przyjął listy rankingowe dla konkursów dotyczących regionalnego rynku pracy. Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: dla subregionu gorzowskiego wniosek złożony przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp., na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł, a dla subregionu zielonogórskiego wniosek złożony przez Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł.

Działania będą polegały na zapewnieniu MMŚP oraz ich pracownikom, możliwości skorzystania z pomocy o charakterze szkoleniowym i doradczym poprzez funkcjonowanie Bazy Usług Rozwojowych oraz Podmiotowego Systemu Finansowania. Każdy z Wnioskodawców, którego projekt zostały wybrany do dofinansowania kieruje wsparcie do 1500 pracowników oraz 350 przedsiębiorców.

Konkursy dotyczyły Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PI 8v) i prowadzone były dla następujących typów projektów:

I Typ - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych:

II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

Przedmiotem konkursów było wyłonienie Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania odpowiedzialnego za działania związane z obsługą projektu PSF w subregionie gorzowskim oraz subregionie zielonogórskim.