Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na kształcenie pracowników w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Więcej na stronie: bony.ziph.pl

Dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców z NCBiR

03 MARZEC 2017 13:00

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

1 marca Narodowe Centrum Badań I Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Dla kogo?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MSP.

Na co?
W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Poziom dofinansowania
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299), t.j. równowartości: • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 1 000 000 000 PLN (słownie: jeden miliard PLN), w tym:
a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN;
b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

Nabór wniosków trwa od 01.03.2017 do 30.06.2017


Szczegółowe informacje tutaj: