Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. wprowadziliśmy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.bony.ziph.pl

Z bonem po innowacje

23 STYCZEŃ 2017 20:30

AUTOR: ZIPH / E-MAIL:

„Z bonem po innowacje!”- to tytuł nowego projektu, jaki Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa przygotowała z myślą o przedsiębiorcach. 

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
- przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali);
- wdrożenie nabytych prac B+R;
- opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii;
- doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów;
- uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw;
- doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej;
- doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych;
- doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne;
- opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Maksymalna wartość udzielonego wsparcia może wynieść 100 tys zł, przy czym dofinansowanie może stanowić nie więcej niż 85% wartości przedsięwzięcia. Przedsiębiorca musi zatem wnieść co najmniej 15%-owy wkład własny.

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację. W pierwszej kolejności Operator bonów– czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji.

Przedsiębiorstwa zainteresowane szczegółowymi zasadami ubiegania się o wsparcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, mieszczącego się w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp.

T:+48 95 739 03 11

E: projekty@ziph.pl


Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2 RPO-Lubuskie 2020.

ZAŁĄCZNIKI  
Katalog kosztów kwalifikowalnych ver. 16 02 2017
Procedury udzielenia bonów ver. 17 02 2017

Wstępny wniosek o udzielenie bonu ver 16 02 2017

Wniosek o udzielenie bonu

Załącznik 1 – Status MSP  
Oświadczenie MŚP
ZAŁĄCZNIK 1.1 Metoda obliczania danych 
ZAŁĄCZNIK 1.2. Przedsiębiorstwa partnerskie
ZAŁĄCZNIK 1.2.1. Formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego
ZAŁĄCZNIK 1.3 Przedsiębiorstwa związane
ZAŁĄCZNIK 1.3.1. Formularz dla przedsiębiorstwa związanego
Załącznik 2 – Pomoc publiczna  
Formularz informacji pomoc inna niż de minimis
Oświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy publicznej
Test pomocy publicznej
Załącznik 3 – Pomoc de minimis  
Formularz informacji - pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik 4  
Oświadczenie dotyczące powiązań